Apartman a Szentlélek utca 3. sz alatt

Tájékoztató kamerarendszer üzemeltetéséről

Főzőné Fülöp Alíz magánszemély adatkezelő a 9400 Sopron, Szentlélek u. 3. szám alatti szálláshelyén elektronikus megfigyelőrendszert (kamerarendszert) működtet, amelynek kialakítása és működtetése a hatályos jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016/679 (EU) számú európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) rendelkezései alapján történik.

Az adatkezelő kötelezettségének megfelelve figyelemfelhívó jelzést (piktogramot vagy „kamerával megfigyelt terület” feliratú táblát), valamint kamerarendszer működtetéséről szóló tájékoztatóját elhelyezte az apartmanokban arról, hogy az adott területen kamerarendszert alkalmaz, amely képet és hangot is rögzít.

A kihelyezett kamera, a megfigyelt terület 9400 Sopron, Szentlélek u. 3. szám alatt:

 1. kamera: az apartman bejárata fölött

apartman bejárata és az épület udvara

A kamera pontos hatókörét a kameráról készített fotóval a jelen tájékoztató 1. sz.  melléklete tartalmazza.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatkezelő neve:

Főzőné Fülöp Alíz magánszemély

Adatkezelő elérhetősége:

Székhelye és levelezési címe:     9400 Sopron, Várkerület 35

Telefonszám: +36 20 9345 896

E-mail: [email protected]

Az adatkezelés célja és jogalapja:

Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a szálláshelyen található vagyon megóvása, felügyelete, a szálláshelyet igénybe vevők biztonságérzetének növelése, estleges jogsértések elkerülése érdekében kamerarendszert üzemeltessen.

A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

Személyes adat továbbá akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). A kamerarendszer alkalmazásához az arról szóló tájékoztatás tudomásulvételével a szálláshely igénybevétele esetén a hozzájárulás önkéntes, ráutaló magatartással történik.

Érintettek kategóriái:

A kamerák látószögébe eső, a területre az előzetes figyelemfelhívás megismerését követően a területre belépő, ezáltal az adatkezelést tudomásul vevő és ahhoz önkéntes hozzájárulását adó személyekről (képmás, arcmás, hang minősül személyes adatnak) készülhetnek képfelvételek.

Törlésre előirányzott határidők:

A rögzített felvétel a rögzítést követő 3 munkanap elteltével automatikusan törlődik.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti, meghatározott célból kérheti, hogy a felvételt legfeljebb a kérelem benyújtását követő harminc napig ne törölje.

Ha a rögzített felvételt az adatkezelő az eljárásra jogosult szerv, hatóság megkeresésére vagy a felvételen szereplő személy kérelmére továbbította, a felvételt a továbbítással egyidejűleg törölni kell.

Technikai és szervezési intézkedések leírása:

Az adatkezelő a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket tesz.

Az adatok hozzáférése, a képfelvételek megtekintése csak az adatkezelő számára lehetséges, A felvételek tárolása zárt helyiségben (Szentlélek utca 3. sz. alatt) történik.

Érintettek jogai:

Előzetes tájékoztatáshoz való jog, hozzáférési jog

A kép- és hangfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az adatkezelés tényéről.

Az érintett magánszemély bármikor jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról érthető, tömör tájékoztatást kapjon, ez a joga az adatkezelés megkezdését megelőzően is fennáll.

Az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést (megtekintést, másolatot) kérni az adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről.

A hozzáférési jog, ideértve a másolat rendelkezésre bocsátáshoz való jog feltétel nélkül gyakorolható, az érintettnek nem kell igazolnia a hozzáférési joga gyakorlásához fűződő jogát vagy jogos érdekét, nem kell indokolnia, hogy mi okból kíván élni ezzel a jogával.

Helyesbítéshez való jog

Az általános adatvédelmi rendelet alapján az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az adatkezelő.

Törléshez való jog

Az általános adatvédelmi rendelet alapján az érintett élhet a törléshez való jogával, ha adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, vagy közérdekű feladatainak végrehajtásához az adat nem szükséges.

A személyes adatok törlésre kerülnek, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:

– amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

– amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogorvoslat

1. Információ, panasz

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az adatkezelőhöz fordulhat a fentiekben megadott elérhetőségeken.

2. Panasz ügyintézés a Hatóságnál

Jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani. A Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1530 Budapest, Pf.:5., 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., +36(1) 391-1400, +36(1) 391-1410, [email protected], http://naih.hu)

3. Bíróság

Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.

Foglalja le szállását időben!

Scroll to Top